Chovatelský řád

Chovatelský řád Klubu Moravian Noble Cat´s, z.s.

MNC - sekce chovatelů

 • si neklade za cíl mít velkou členskou základnu, ale chce být společenstvím chovatelů s morálním kodexem, kteří nepotřebují desítky zákazů a přikázání, kteří se budou sami ve vlastním zájmu snažit o zvýšení úrovně chovatelských záměrů své chovné stanice a tím přispějí i k dobré chovatelské úrovni členské základny MNC.
 • chce mít jen takové chovatele, kteří se na základě vlastního přesvědčení a rozhodnutí ztotožní se zákazem, který je uplatněn ve všech chovných řádech klubů chovatelů koček.

Pro každého člena MNC je etickým zákonem, že:

 • bude pokojnou cestou spolupracovat s ostatními členy, nezištně pomáhat začínajícím chovatelům, důstojným způsobem prokazovat členskou příslušnost a přispívat k propagaci klubu MNC
 • bude ctít a dodržovat zákon na ochranu zvířat nejen u svých koček, ale bude napomáhat tomu, aby byl dodržován u všech zvířat, zejména koček bez domova
 • bude dodržovat zákaz prodeje koťat obchodníkům se zvířaty, překupníkům, ZOO prodejnám, na pokusy, do kožešinových farem nebo jako živou potravu
 • zdrží se živnostenského rozmnožování koček a převezme jako cíl své chovatelské činnosti snahu o vylepšení chované rasy čistokrevných koček a výchovu zdravých, lidem oddaných koťat
 • umožní svým kočkám volný kontakt s člověkem a jinými kočkami v rámci domácnosti. Ani chovné kocoury nebude trvale držet v izolaci od koček, umožní jim trvalý kontakt s člověkem mimo výběh (voliéru mimo dům).
 • nebude kočky držet v klecích, které odporují přirozenému způsobu života kočky a jsou tudíž nežádoucí

poskytne v případě nemoci své kočce odbornou pomoc a věnuje jí zvýšenou péči

USTANOVENÍ PRO CHOVATELSKÉ STANICE

 1. Každý chovatel, člen klubu MNC, má název své chovné stanice. Všechna koťata narozená v této chovné stanici nesou její jméno. Jméno chovné stanice se uvádí za vlastním jménem kočky.
 2. Název chovatelské stanice bude veden klubem MNC.
 3. Pokud chovatel dosud chovnou stanici nevlastní, požádá o její zřízení. V návrhu uvede tři jména. Pokud název chovné stanice, napsaný jako první na seznamu, není ještě uveden v registru chovných stanic MNC, bude schválen.

USTANOVENÍ PRO REGISTRACI A CHOVNOST KOČEK

 1. Chovatel nechá zaregistrovat v registru klubu MNC všechny kočky s průkazem původu, které vlastní. K registraci předkládá originály rodokmenů a jednu kopii, která zůstane v evidenci.
 2. Kočka získává chovnost dovršením 10. měsíce věku. Z chovu jsou automaticky vyřazeny kočky s vadami – pupeční či tříselná kýla u koček i kocourů,  hluchota u bílých koček (BAER test nutný k uchovnění), zálomek, nesestoupla varlata v šourku apod. Udělení chovnosti bude přiděleno oproti potvrzení veterináře o zdravotním stavu a o tom, že kočka nevykazuje žádné vady vylučující z chovu. Toto potvrzení bude dodáno nejpozději spolu s krycím listem pro první vrh koťat od konkrétní kočky.
 3. Přeje-Ii si chovatel přepsání rodokmenu, vyjádří svou žádost písemnou žádostí. Při přepisu nemůže být provedena žádná změna , vyjma slovního vyjádření názvu barvy (česko-anglicky) dle uvedeného číselného znaku.
 4. Rodokmeny pro koťata budou vystaveny pouze těm kočkám, které jsou v registru klubu MNC.

USTANOVENÍ PRO POTVRZOVÁNÍ ZÍSKANÝCH TITULŮ

 1. Klub MNC vede REGISTR TITULU KOČEK a vystavuje potvrzení - DIPLOMY o udělení titulů na základě předložených hodnocení z mezinárodních/národních výstav.
 2. Počet ocenění z výstav, která jsou nutná k dosažení titulů dle jednotlivých výstavních tříd, je specifikován ve výstavním řádu.
 3. Originály posuzovatelských listů a diplomů z výstav, které vedou k titulu, zašle chovatel po obdržení posledního hodnocení.
 4. Potvrzené tituly jsou součástí rodokmenu a budou v budoucnu zapsány u všech potomků. Zápis o dosažení titulu do příslušné rubriky rodokmenu má právo provést chovatel (majitel).
 5. Pokud chovatel obdržel titul pro svou kočku u jiné organizace (FIFe, TICA, CFA, WCF), nechá jej zapsat do registru .

 

USTANOVENÍ PRO CHOV A KRYTÍ

 1. Při výběru chovných partnerů bude chovatel dbát, aby byla zachována pravidla genetiky a čistota rasy i u dalších generací koček.
 2. Chovatel bude pro krytí využívat pouze zdravé jedince, bez genetických vad skrytých i viditelných.
 3. Všechna koťata odchovaná chovatelem musí být zaregistrována v Plemenné knize. Chovatel NESMÍ odchovávat koťata bez PP.
 4. Minimální věk pro odběr koťat od kočky je 85 dnů.
 5. Každá chovná kočka musí být označena čipem. Číslo čipu bude uvedeno na krycím listu a bude zaneseno do rodokmenu.
 6. Po předložení certifikátu o vyšetření rodičů koťat na nemoci specifické pro chované plemeno , je možné uvést negativní výsledek s datem testování do rodokmenu kotěte (např. HCM neg. 08/2012, PKD DNA neg. apod.)

 

ZÁSADY PRO VÝBĚR KRYCÍHO PARTNERA

 1. Spojení polosourozenců, jakož i rodičů/dětí, jsou povolena pouze jednou ve třech generacích.
 2. Spojení mezi sourozenci je výjimečně povoleno pouze tehdy, pokud chovatel sleduje určitý vážný chovatelský záměr, který předem doloží písemnou žádostí. O povolení krytí rozhoduje DOZOR CHOVU ve spolupráci s chovatelskou komisí. Rozhodnutí bude chovatel respektovat.
 3. Meziplemenné křížení není dovoleno. Může být povoleno na základě písemné žádosti pouze tehdy, jde-li o cílené křížení za účelem zušlechtění plemene či vytvoření jiného.

 

KRYCÍ KOCOUR

 1. Majitel kocoura není povinen vzít ke krytí kteroukoliv kočku.
 2. Krycí kocour musí mít platné očkování zanesené v očkovacím průkazu.
 3. Krytí se provádí za sjednanou finanční úhradu. Výše záleží na dohodě mezi zúčastněnými. Chovatel kocoura zodpovídá za to, že kocour je skutečným otcem očekávaných koťat.
 4. Jako karanténní opatření se doporučuje, aby krytí kočky bylo uskutečněno nejdříve 14 dní po výstavě, které se krycí kocour zúčastnil
 5. Chovný kocour smí být během 14 dnů použit k nakrytí nejvýše dvou koček .
 6. Reprodukce kocourů dovršení  10. měsíce věku kocoura, až neomezeně .

Ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete

CHOVNÁ KOČKA

 1. Reprodukce chovných koček je přípustná ode dne ukončeného 10. měsíce věku , až do dne ukončeného 9. roku věku.
 2. Ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete.
 3. U koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.
 4. Maximální počet vrhů chovné kočky jsou 3  za období dvou kalendářních let, včetně vrhů, kdy kočka porodí pouze jedno kotě.
 5. Kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem. Ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
 6. Před krytím bude mít kočka platné očkování zanesené v očkovacím průkazu.
 7. Jako karanténní opatření se doporučuje, aby krytí kočky bylo uskutečněno nejdříve 14 dní po výstavě, které se kočka zúčastnila.
 8. h) Chovatel se bude informovat předem na informace o výsledcích hodnocení rodičů, sourozenců, případně i potomků vybraného kocoura s ohledem na možnost přenosu genetických vad (zálomek, předkus, HCM atd.), i když vybraný kocour tyto vady sám nevykazuje.
 9. Aby se zamezilo dvojitému krytí různými partnery, měla by být nakrytá kočka izolována od akceschopných kocourů po do dobu 3 týdnů. Kastrovaný kocour je schopen krýt ještě měsíc po kastraci.
 10. Pokud bylo krytí bezvýsledné, může se uskutečnit opakovaně až za 3 týdny od předchozího krytí. Toto pravidlo platí i v případě, že se kočka v říji zaběhla, nebo byla kryta nežádoucím kocourem.

PRŮKAZY PŮVODU

 1. Klub MNC vede CHOVNÝ REGISTR. Zápisy do plemenné knihy jsou prováděny plynulým číslováním. Rodokmen/průkaz původu představuje potvrzení o registraci.
 2. Předtisk rodokmenů je v jazyce českém a anglickém. Vlastní údaje v rodokmenu jsou uváděny v jazyce českém, na přání v jazyce českém i anglickém.
 3. O provedení registrace a vystavení průkazů původu vrhu narozených koťat , požádá chovatel vyplněním a zasláním předepsaného formuláře KRYCÍHO  LISTU , do 10-ti týdnů po narození koťat. Hlášení vrhu bude mít všechny náležitosti a přílohy dle pokynů uvedených na formuláři vč. potvrzení veterinárního lékaře.
 4. Chovatel oznámí v hlášení vrhu narození všech koťat, i uhynulých. U uhynulých koťat vepíše datum uhynutí do kolonky „ Jméno kotěte". Dále na formuláři vyznačí, pro která koťata případně žádá vystavení přetisku „NENÍ URČEN K CHOVU“ a to tak, že za jméno kotěte do rubriky poznámka vepíše slovo „přetisk" a připojí svůj podpis.
 5. Do jednoho roku věku je možno na žádost majitele vystavit rodokmen bez přetisku. Žádost musí být doplněna písemným souhlasem chovatele. V tomto případě hradí poplatek za vystavení nového rodokmenu majitel, nikoli chovatel.
 6. Pro koťata, u kterých byly zjištěny neodstranitelné závady, nebo závady genetického rázu bude uveden přetisk NEVHODNÝ K CHOVU. 
 7. Chovatel ručí za správnost údajů ohledně rasy, barvy a pohlaví koťat. Změny jména nebo omyly v určení pohlaví mohou být na rodokmenu opraveny pouze registrem chovu. Chyby v rodokmenu, které vznikly vinou registru a byly zjištěny chovatelem, opraví registr bezplatně. Chovatel hradí opravu chyb, které sám zavinil. Neopravené rodokmeny jsou neplatné.
 8. Pro každé kotě, zapsané v registru, bude vystaven průkaz původu se čtyřmi generacemi předků.
 9. Průkaz původu, který není podepsán chovatelem, je neplatný.
 10. Kočka nesmí mít mužské jméno a kocour nesmí mít ženské Jméno. Pokud je ve jméně též barevné označení, má být totožné se skutečnou barvou kotěte.
 11. Pokud chovatel splnil ustanovení pod bodem 3, obdrží od plemenné knihy MNC průkazy původu během 4 týdnů.
 12. Rodokmeny budou zaslány na adresu chovatele po uhrazení složenkou typu „C“ , převodem na bankovní účet klubu nebo dobírkou.
 13. U plánovaného meziplemenného křížení je nutné žádat o posudek, k jaké rase kočka náleží. O tom rozhodne posuzovatel na výstavě, které se mláďata mohou zúčastnit po 6. měsíci života. Podmínkou vystavení průkazu původu je ocenění známkou VÝBORNÁ. Bez těchto náležitostí nemohou být kočky zařazeny do chovu a nebude jim vydán průkaz původu.

 

EXPERIMENTÁLNÍ PRŮKAZY PŮVODU

 1. Experimentální průkazy původu se zásadně vystavují v tom případě, když tři generace předků nejsou téže rasy.
 2. Experimentální' rodokmen může být vystaven pro kočku určité uznané rasy, kterou chovatel získal bez průkazu původu. Kočka bude vystavena od 6. měsíce věku na některé mezinárodní/národní výstavě MNC nebo jiné výstavě WCF, FIFE atd. a pokud obdrží hodnocení VÝBORNÁ a posudek bude podepsán 2 posuzovateli, obdrží experimentální rodokmen a k vlastnímu jménu může být připojen název chovné stanice. Kočka může být vystavena jen jednou a jen v tuzemsku.

KOŤATA, JEJICH VÝCHOVA A PRODEJ

 1. Vrhy koťat budou pojmenovány v abecedním pořadí. Chovatelé, kteří přešli z jiných organizací, pokračují ve sledu abecedy své chovné stanice. Nově začínající chovatelé nemusí začínat písmenem „A", ale mohou si vybrat libovolné písmeno z abecedy.
 2. Koťata budou vychovávána tak, aby byla oddaná člověku a navyklá udržovat čistotu.
 3. Každý chovatel, který je členem klubu MNC, je plně zodpovědný za vyhledání nových domovů pro koťata narozená v jeho chovné stanici. Bude se sám snažit nalézt zájemce o svá koťata na prodejních výstavách klubu MNC nebo jiných svobodných klubů u nás i v zahraničí. Bude využívat inzertních možností u nás i v zahraničí. Pokud opakovaně neuspěje, sám ze své vůle omezí nebo zamezí narození koťat pomocí vhodných antikoncepčních prostředků.
 4. Chovatel může prodat koťata až po dovršení 12 týdnů života. Koťata budou očkovaná, odčervená a v dobré fyzické kondici. Předá novému majiteli průkaz původu a očkovací průkaz. V případě potřeby bude vystaven i transfer na žádost chovatele. K jeho vystavení je nutné dodat adresu budoucího majitele. Bez tohoto údaje NEBUDE transfer vystaven.
 5. Prodej koťat obchodníkům se zvířaty, překupníkům, ZOO prodejnám, na pokusy, do kožešinových farem nebo jako živá potrava je zakázán. Prohřešek proti tomuto ustanovení má za následek zánik členství.
 6. Chovateli se doporučuje, aby, pokud je to v jeho moci, zkontroloval vývoj a způsob chovu kotěte u nového majitele. Má možnost tento nárok zakotvit do smlouvy o prodeji kotěte, kterou jistě ve vlastním zájmu uzavře.
 7. Chovatel si vede evidenci vrhů koťat pro vlastní potřebu i pro případ, že by byl nucen se jím prokázat s ohledem na bod 5 článku PRŮKAZY PŮVODU. Formulář není pro chovatele závazný.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Členové klubu MNC mohou být členy dalších klubů chovatelů koček se zaměřením na určitou rasu, zejména zahraničních zájmových klubů. Průkazy původu mohou nárokovat pouze u jednoho chovatelského klubu.
 2. Zejména s ohledem na internacionální propojení klubu MNC budou chovatelé chránit pověst svou i pověst MNC tím, že pokud ve svém chovu zjistí nějakou přenosnou chorobu, provedou striktní karanténu chovu, nebudou se zúčastňovat výstav, vyžadovat nebo poskytovat krytí či prodávat koťata. Vyčkají vyjádření veterinárního lékaře. Karanténa by měla trvat 3 měsíce.
 3. Klub MNC doporučuje svým členům testovat své kočky na rizikové choroby vyskytující se u jimi chovaného plemene (HCM, PKD apod). Členové se zavazují, že pozitivně testované kočky nebudou nadále využívány v chovu a budou neprodleně kastrovány.

 

Tento chovatelský řád schválila členská schůze MNC dne 21.3.2017